Warning: The magic method Automattic\WooCommerce\RestApi\Utilities\SingletonTrait::__wakeup() must have public visibility in /home/platne/serwer185663/public_html/sklep.beksinski.com.pl/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-rest-api/src/Utilities/SingletonTrait.php on line 48

Warning: The magic method Automattic\WooCommerce\Admin\FeaturePlugin::__wakeup() must have public visibility in /home/platne/serwer185663/public_html/sklep.beksinski.com.pl/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-admin/src/FeaturePlugin.php on line 338
Regulamin sklepu – Oficjalny sklep Fundacji Beksiński

Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Fundacji „Beksiński” zwanego dalej Sklepem, działającym pod adresem www.beksinski.avalo.pl, prowadzonym przez Fundację „Beksiński”, zwaną dalej Fundacją, ustanowioną aktem notarialnym, numer Rep. A 8613 / 2005 z dnia 25.11.2005 r., działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz Statutu Fundacji, mogącą prowadzić działalność gospodarczą, posiadającą numer NIP: 813-345-02-49 oraz KRS nr 0000.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów, zamieszczonych na witrynie internetowej za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składane w Sklepie realizuje Fundacja „Beksiński”, mieszcząca się pod adresem: ul. Kaktusowa 2, 35-604 Rzeszów.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Cena, podana przy każdym towarze, jest wiążąca w chwili złożenia przez Konsumenta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów, znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

PROCEDURA SPRZEDAŻY 

 1. Kupujący składa zmówienie wypełniając formularz zamówienia na stronie sklepu Fundacji.
 2. Złożenia zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży pod warunkiem wpłaty przez kupującego kwoty odpowiadającej cenie towaru.
 3. Jeżeli Kupujący życzy sobie fakturę VAT proszony jest o poinformowanie o tym w momencie zakupu i podanie następujących danych: imię i nazwisko oraz adres (w przypadku osoby fizycznej) lub nazwa firmy, adres i NIP (dotyczy podmiotów gospodarczych).
 4. Ceny podanie na stronie Fundacji są cenami brutto (z podatkiem VAT) ale nie zawierają kosztów przesyłki.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu kwoty na konto Fundacji.
 6. W przypadku nieuiszczenia opłaty przez Kupującego w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane i nie rodzi skutków prawnych.
 7. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014. 827 z późn. zm.), klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku Treści cyfrowych, Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy poprzez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści podczas procedury ich zamawiania. Jeżeli więc Konsument oświadczy, iż wyraża zgodę na dostarczenie Treści cyfrowych będących przedmiotem zamówienia i powoduje to natychmiastowy dostęp do danych Treści automatycznie traci prawo do odstąpienia od umowy.

KOSZT DOSTAWY I TRANSPORT 

 1. Koszt przesyłki pokrywa kupujący.
 2. Ceny przesyłek realizowanych na terenie Polski podane są w formularzu zamówienia.
 3. Cena przesyłek zagranicznych ustalana jest indywidualnie na podstawie miejsca dostawy i gabarytów przesyłki.
 4. Czas realizacji zamówienia: Przesyłki krajowe dostarczane są do 10 dni roboczych liczonych od daty wpływu należności na konto Fundacji.
 5. Czas dostarczenia przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Przesyłki dostarczane są przez Pocztę Polską lub firmy kurierskie.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE 

 1. Kupującemu przysługuje prawo do zwrotu towaru w terminie 14 od jego otrzymania. Zakupiony towar należy odesłać na własny koszt na adres Fundacji. Po tym terminie zwrot towaru możliwy jest tylko w przypadku wykazania jego niezgodności z opisem w ofercie, na zasadach rękojmi, jak w Ustawie o prawach konsumenta (D.U. z dn.24.06.2014, poz.827). Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od zwrotu obiektu.
 2. Fundacja zwraca kupującemu równowartość ceny towaru (wraz z kosztami przesyłki) drogą przelewu w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia towaru przez kupującego.
 3. Towar odesłany w ramach odstąpienia od umowy nie może nosić śladów użytkowania.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Fundacja gromadzi i udostępnia dane osobowe wyłącznie dla celów związanych z realizacją Sprzedaży dokonywanej za jej pośrednictwem.
 2. Administratorem danych osobowych, udostępnionych galerii internetowej przez jej użytkowników Fundacja Beksiński. Dane te są przetwarzane przez Fundację zgodnie z art. 23 ust.1, pkt 1, pkt 3, pkt 5 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Użytkownik składając zamówienie wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Fundację w celach realizacji umowy, której użytkownik jest stroną jak i w zakresie w jakim jest to niezbędne do podjęcia przez Fundację działań przed zawarciem takiej umowy.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich aktualizacji. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy.

ZMIANY REGULAMINU 

 1. Fundacja Beksiński zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego „Regulaminu”.

SPORY 

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Fundację na podstawie niniejszego „Regulaminu” będą rozpatrywane przez Polskie Sądy Powszechne.

Prezes Fundacji Janusz Barycki